Haudan hallinta-aika

Haudan hallinta-aika on 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan voinut lunastaa 50 vuodeksi tai ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset haluavat ja hautaa hoidetaan. Muilla haudoilla tulee hallinta-ajan jatkaminen jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Hallinta-ajan jatkamiseen ei tarvita erityistä hakemusta. Seurakunnan tiedottaessa päättyneestä hallinta-ajasta, hautaoikeuden haltijan yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää.

Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, vaan haudasta voi halutessaan myös luopua. Tällöin hautaoikeuden haltijat allekirjoittavat erillisen kaavakkeen, jolla hauta ja mahdollisesti myös hautakivi luovutetaan seurakunnalle.

Hallinta-ajan jatko on vähintään viisi vuotta, kuitenkin enintään 25 vuotta. Maksu määräytyy hautapaikkahinnaston mukaan.

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Hautaoikeus

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta. KL 17 luku 3§

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

Hautaamisjärjestys

Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy. KL 17 luku 4§

Muistomerkit

Lisätietoja muistomerkeistä löydät täältä.

 

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka